KG Malm


Vissångaren och berättaren KG Malm: Publikkontakt, värme och vildvuxna polisonger.

Contact mcv@mcv.se or the band ( see contact book through the artist) for more info!